PRONUNCIATIONS

A-B / C-F / G-I / K-L / M-O / P-R / S / T-Z

Afanasiev .......... AfanASyiff

Amirov .......... AmEERuhff

Apostolov .......... AhPOSTuhluhff

Artyomov .......... ArtYOMuhff

Asafiev .......... AhSAFyiff

Babadjanian .......... BuhbuhdzhanYAN

Balanchivadze .......... BuhluhncheevADzi

Basner .......... BASSnir

Belyi .......... ByELy

Berezovsky .......... BiriZOFFsky

Berman .......... ByERmuhn

Bitov .......... BEEtuhff

Brusilovsky .......... BruseelOFFsky

Bunin .......... BUNeen

Cherkass(k)y .......... ChirkKASSky

Chulaki .......... ChulAHkee

Davidenko .......... DuhveedYENkuh

Denisov .......... DinEEsuhff

Deshevov .......... DishivOFF

Dunayevsky .......... DunayEFFsky

Dzerzhinsky .......... DzirzhINsky

Dzhabayev .......... DzhabAYiff

Eshpay .......... EshpIGH

Feinberg .......... FAYNbirk

Firsova .......... FEERsuhvuh

Fried .......... Freed

Gadzhiyev .......... GadZHEEyiff

Ganelin .......... GanYELeen

Gauk .......... Gauk

Glier .......... GleeYER

Gnesin .......... GnYESSeen

Goldenweiser .......... GuhldinVAYzir

Goldshtein .......... GaltshtAYN

Grabovsky .......... GrabOFFsky

Grechaninov .......... GrichanEENuhff

Gubaidulina .......... GubighDULeenuh

Ippolitov-Ivanov .......... EepalEETuhff-EevANuhff

Kabalevsky .......... KuhbalYEFFsky

Kalinnikov .......... KalEENeekuhff

Kancheli .......... KanchELee

Karamanov .......... KuhraMANuhff

Karayev .......... KarAYiff

Karetnikov .......... KarYETneekuhff

Kastalsky .......... KasTALsky

Khachaturian .......... HuhchaturYAN

Khrennikov .......... HrYENnikuhff

Knipper .......... KnEEppir

Kondrashin .......... KandrASHin

Koussevitzky .......... KusivEEtsky

Koval .......... KavAL

Krein .......... Krayn

Lazarev .......... LAZuhriff

Lebedinsky .......... LyEBideensky

Levitin .......... LivEEteen

Lokshin .......... LakSHIN

Lyatoshinsky .......... LitashINsky

Mansuryan .......... MuhnsurYAN

Markevich .......... MarkYEVeech

Mirzoyan .......... MeerzaYAN

Mosolov .......... MuhsalOFF

Mravinsky .......... MravEENsky

Muradeli .......... MuradYELee

Myaskovsky .......... MiskOFFsky

Nikolayeva .......... NeekalAYivuh

Oborin .......... AbOReen

Oistrakh .......... OYstruhkh

Olkhovsky .......... AlkhOVsky

Ovchinnikov .......... AffCHEEneekuhff

Pärt .......... Payrt

Peiko .......... PayKO

Petrov .......... PitrOFF

Polovinkin .......... PuhlavEENkeen

Popov .......... PapOFF

Prokofiev .......... PrakOFFyiff

Rakov .......... RAKuhff

Roslavets .......... RasLAVits

Rostropovich .......... RuhstraPOVeech

Rozhdestvensky .......... RazhdYESTvinsky

Sabaneyev .......... SuhbanYEYiff

Sabynina .......... SabEEneenuh

Salmanov .......... SuhlmanOFF

Shaporin .......... ShapOReen

Shchedrin .......... Sh-chidrEEN

Shcherbachov .......... Sh-chirbachYOFF

Shebalin .......... ShibalEEN

Shekhter .......... ShEKHtir

Shirinsky .......... ShirEENsky

Schnittke .......... ShnEETke

Shostakovich .......... ShuhstakOVeech

Steinberg .......... ShtAYNberg

Silvestrov .......... SeelvyESTruff

Slonimsky .......... SlanEEMsky

Smirnov .......... SmeerNOFF

Solovyov-Sedoi .......... SuhlavYOFF-SidOY

Stravinsky .......... StravEENsky

Suslin .......... SUSleen

Svetlanov .......... SvitLANoff

Sviridov .......... SveerEEDuhff

Taktakishvili .......... TuhktuhkeeshVEElee

Tchaikovsky .......... ChighKOFFsky

Tcherepnin .......... ChiripNEEN

Terteryan .......... TirtirYAN

Tischchenko .......... TEEshchinkuh

Ustvolskaya .......... UstVOLskuhyuh

Vainberg .......... VIGHNbirk

Vishnevskaya .......... VeeshnYEVskaya

Volkonsky .......... ValKONsky

Volkov .......... VOLkuhff

Yavorsky .......... YivORsky

Zakharov .......... ZakhARuhff

Zhdanov .......... ZhDANuff

Zhilyaev .......... ZhilYAyiff

Zhitomirsky .......... ZhitOMeersky

Zhivotov .......... ZHIVuhtuhff


Back to Other matters.