Nikolai Myaskovsky
1881-1950
Vladimir Shcherbachov
1889-1952
Sergei Prokofiev
1891-1953
Alexander Mosolov
1900-1973
Vissarion Shebalin
1902-1963
Aram Khachaturian
1903-1978
Gavriil Popov
1904-1972
Dmitri Shostakovich
1906-1975
Georgiy Sviridov
1915-1998
Moishei Vainberg
1919-1996
Galina Ustvolskaya
1919-
Alexander Lokshin
1920-1987
Mikhail Nosyrev
1924-1981
Edison Denisov
1929-
Boris Tchaikovsky
1925-1996
Sofiya Gubaidulina
1931-
Alfred Schnittke
1934-1998
Giya Kancheli
1935-
Valentin Sil'vestrov
1937-
Boris Tishchenko
1939-

Introduction. Back to Other matters. Back to Contents.